چینی مروارید

آب شریان زندگی است، فردای کودکانمان را دریابیم...

دسته بندی ها

توالت فرنگی وال هنگ
توالت فرنگی وال هنگ
توالت فرنگی یک تکه
توالت فرنگی یک تکه
توالت فرنگی دو تکه
توالت فرنگی دو تکه
روشوئی
روشوئی
توالت زمینی
توالت زمینی
رو کابینتی
رو کابینتی

بیانیه های آرمانی

چشم انداز (افق)

مروارید، پیشرو در رقابت و پیش کسوت در صادرات، با تکیه بر هنر و تکنولوژی روز برای کسب بیشتر رضایت ذینفعان خود گام بر می دارد.

رسالت (مأموریت)

ما از طریق تولید محصولات با کیفیت و متمایز چینی بهداشتی و ارائه خدمات مناسب، زیبائی و بهداشت را برای مشتریان، برند و ثروت را برای سهامداران، رقابت سازنده را برای رقبا، حفظ منابع آب را برای جامعه و همکاری های متقابلأ سودمندانه را برای پیمانکاران و تأمین کنندگان و همچنین حس مباهات، درآمد پایدار و رشد و تعالی را برای کارکنان فراهم می کنیم.