• فرم درخواست استخدام

    توجه: تکمیل این پرسشنامه تعهدی برای شرکت در مورد استخدام ایجاد نمی‌کند، لطفاً به تمام پرسش ‌ها به ‌طور کامل پاسخ داده شود.    # نام محل (شرکت) مدت کارکرد علت قطع همکاری
    سوابق کاری