الگا

P - Trap mm Width mm Length mm
170 363 657
تولید این محصول در کارخانه چینی و بهداشتی مروارید متوقف شده است .