فیروزه

Height mm Width mm Length mm
213 440 580

.

فایل های مرتبط