دلتا

P - Trap mm Width mm Length mm
175 390 448

.

فایل های مرتبط