درخواست جذب استخدام

 • مشخصات
 • سوابق تحصیلی
 • مهارت ها
  • زبان ها
  • کامپیوتر
 • سوابق کاری
 • شغل مورد نظر
 • معرف ها :

  لطفا نام 3 نفر(به غير از بستگان درجه يك)كه مي‌توانند شناخت خود را از خصوصيات يا تواناييهای شما در اختيار ما بگذارند، ذكر کنيد.

 • نحوه مراجعه/ارتباط