یاریس

Height mm Width mm Length mm
188 380 450

تولید این محصول متوقف شده است.

فایل های مرتبط