گلوریا

S - Trap mm Width mm Length mm
210 378 680
تولید این محصول در کارخانه چینی بهداشتی مروارید متوقف شده است .
دانلود نقشه فنی