شرکت مروارید، مؤدی نمونه مالیاتی در استان یزد

زمان ثبت : 1399-10-09

شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مروارید بدلیل اهتمام در انجام هرچه بهتر و شفاف تر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مالیاتی بعنوان مؤدی نمونه مالیاتی استان یزد شایسته تقدیر شد.

اداره کل امور مالیاتی استان یزد تعامل بین اداره امور مالیاتی استان و شرکت مروارید را بسیار مطلوب دانسته و اذعان داشته شرکت مروارید در سخت ترین شرایط اقتصادی  به تعهدات قانونی خود عمل کرده و از خوش حسابترین مؤدیان مالیاتی استان و کشور محسوب می شود .

شرکت مروارید، مؤدی نمونه مالیاتی در استان یزد