images/morvarid-logo-b.png

Head Office: No 28, South Shirazi St., Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Postal Code : 1435813881

Tel.: +98(21)88045051-6 & +98(21)88609550-9

Fax: +98(21)88045057

WebSite : http://www.morvaridsanitary.com

Email: info@morvaridsanitary.com

Factory: Yazd Industrial Zone, Yazd, Iran.

Tel.: +98(351)7272044-8

Fax: +98(351)7272212

WebSite: http://www.morvaridsanitary.com

Email: fm@morvaridsanitary.com

  Contact Form :


لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.
لطفاً موضوع را وارد نمائید.
لطفاً ایمیل معتبر وارد نمائید.
لطفاً تلفن خود را وارد نمائید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...