روشویی نیم پایه / پایه سرخود Half Pedestal Wash Basin
روشویی رویال 65 نیم پایه
روشویی کلاسیک 63 پایه سرخود