روشویی گوشه / Corner Wash Basins
روشوئی گوشه دیانا سایز 47