محصولات رنگی و دکوری/Colorful and decorative products
محصولات نمونه دکوری رنگی : در این تصویر برخی از محصولات رنگی و دکوری بعنوان نمونه نمایش داده شده است
نمونه های رنگ که می توان بر روی محصولات چینی بهداشتی اجرا نمود
نمونه های دکوری قابل استفاده بر روی محصولات مختلف چینی بهداشتی