توالت زمینی / Asian Squat Pans
توالت زمینی الگانت ریم بسته تخت 57 و گود 58
توالت زمینی النا تخت طبی 59
توالت زمینی دلتا تخت 49 و 57 و گود 50 و 58
توالت زمینی رویال گود 54 و طبی 55
توالت زمینی فیروزه تخت 50 و 57 و گود 51 و 58
توالت زمینی کلاسیک ریم بسته تخت 56 و گود 59/ ریم باز تخت 57 و گود 58
توالت زمینی نگین سیفون دار 56 و بی سیفون 57
توالت زمینی کریستال تخت 58