توالت فرنگی دوتکه/Two-piece water closet
توالت فرنگی دوتکه آیدا (افقی)
توالت فرنگی دوتکه برلیان (عمودی و افقی )
توالت فرنگی دوتکه پارمیس (افقی)
توالت فرنگی دوتکه دلتا (عمودی و افقی)
توالت فرنگی دوتکه زمرد (عمودی و افقی)
توالت فرنگی دوتکه مرجان (افقی و عمودی)
توالت فرنگی دوتکه مروارید (عمودی)