سرویس کامل/Full Set
سرویس کامل برلیان شامل روشوئی با پایه ساز 63، توالت فرنگی دو تکه عمودی و افقی، بیده، اکسسوری
سرویس کامل زمرد شامل : روشوئی با پایه سایزهای 59 و 65، توالت فرنگی دو تکه عمودی و افقی ، بیده، اکسسوری
سرویس کامل مروارید شامل روشوئی با پایه سایز 65، توالت فرنگی دو تکه عمودی، بیده، اکسسوری