مدیریت / Managers
سید علی اکبر میردهقانی - مدیر عامل
اسماعیل فهیمی - مدیر بازرگانی