آشنائی با چینی بهداشتی/Introduction to sanitary ware
توالتهای فرنگی به دو دسته کلی تقسیم می شوند : 1) توالت فرنگی دو تکه (مخزن جدا) 2 ) توالت فرنگی یک تکه (مخزن سرخود ) توالتهای زمینی به دو گروه کلی تقسیم بندی می شوند : 1 ) توالتهای زمینی ریم باز l(Open Rem) 2 ) توالتهای زمینی ریم بسته ( Close Rim )