مروارید و محیط زیست / Morvarid and Enviroment
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، اصل 50 حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی و کلیه فعالیتهای مغایر با آن را ممنوع اعلام می کند. این اصل یکی از مترقی ترین اصول در بین قوانین اساسی کشورهای دنیا می باشد که حداکثر 10 کشور جهان حفاظت از محیط زیست را صراحتاً در قانون اساسی خود متذکر میشوند. در راستای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و کمک به انجام فرآیندی سبز سیستم مدیریت ISO14001 نظام مدیریت زیست محیطی در چینی بهداشتی مروارید مستقر می باشد که این امر به کنترل و نظارت صحیح بر فرآیندهای سازمان کمک می کند.
حفظ محیط زیست - آلودگی آب : آلودگی آب عبارتست از افزایش مقدار هر نوع مصرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آب در مصارف ویژه اش شود.
آلودگی هوا : هر جسم خارجی که وارد هوا شود و هر عاملی که نسبت معمولی مواد تشکیل دهنده هوا را تغییر دهد بطوریکه مقدار آنها در طی زمان باعث خسارت به حیات انسان، حیوان و گیاه شود بعنوان آلوده کننده هوا بشمار می آید. این مواد می توانند بصورت گاز، مایع، جامد یا آمیخته ای از آنها باشد.