مروارید و محیط زیست / Morvarid and Enviroment
حفظ محیط زیست - آلودگی آب : آلودگی آب عبارتست از افزایش مقدار هر نوع مصرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آب در مصارف ویژه اش شود.
آلودگی هوا : هر جسم خارجی که وارد هوا شود و هر عاملی که نسبت معمولی مواد تشکیل دهنده هوا را تغییر دهد بطوریکه مقدار آنها در طی زمان باعث خسارت به حیات انسان، حیوان و گیاه شود بعنوان آلوده کننده هوا بشمار می آید. این مواد می توانند بصورت گاز، مایع، جامد یا آمیخته ای از آنها باشد.