خط مشي سازمان


چینی بهداشتی مروارید - خط مشی سازمان

خط مشی سازمانشركت كارخانجات چيني بهداشتي مرواريد (سهامي خاص) توليد كننده انواع چيني آلات بهداشتي در راستاي چشم انداز صنعت چيني بهداشتي ايران پايبندي خود را به اصول ذيل اعلام مي دارد:

1. اصلي ترين راه رسيدن به اهداف عالي سازمان را بهره گيري از مديريت استراتژيك دانسته و در اين راستا بهبود دائم كيفيت و كاهش قيمت تمام شده را بعنوان اهداف مرتبط و انكار ناپذير مورد توجه قرار داده و آنها را از طريق اعمال مديريت علمي و همه جانبه فرايند توليد بالاخص در زمينه مصرف بهينه مواد و انرژي و كاهش ضايعات پيگيري مي نمايد.
2. كيفيت وابسته به برآورده كردن خواسته هاي مشتريان است. بنابراين شناسايي گروه هاي هدف و درك انتظارات آنها به شيوه هاي علمي و پس از آن ارائة محصول بر اساس صداي مشتري را مهمترين گام اساسي در راه بهبود كيفيت مي دانيم. لذا در پي آنيم تا با برقراري يك ارتباط دائم و مؤثر به تبادل اطلاعات با مشتري پرداخته و ميزان رضايت وي را ارزيابي و ارتقاء دهيم. همچنين برآنيم تا ضمن توجه به ذينفعان بستري مناسب جهت برقراري ارتباطي دوجانبه ايجاد نمائيم تا ضمن تأمين منافع آنها موجبات بهبود و ارتقاء جايگاه شركت مرواريد را نيز در عرصه صنعت چيني بهداشتي فراهم سازيم.
3. قوانين و مقررات ملي و بين المللي در خصوص كيفيت، ايمني و بهداشت و محيط زيست را شناسايي نموده و به رعايت آن متعهد باشيم.
4. كلية ريسك هاي ايمني و جنبه هاي زيست محيطي موجود در سازمان را شناسايي، ارزيابي و مديريت نموده و مورد بازنگري قرار دهيم.
5. از ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي بويژه آلودگي هاي مرتبط با آب و هوا پيشگيري كنيم.
6. خطرات ارگونومي كاركنان را كاهش داده و محيطي امن براي حفظ سلامتي آنها ايجاد نماييم.
7. از مشاركت كاركنان با بكارگيري يك سيستم انگيزشي كه بر پايه ارزيابي دقيق عملكرد آنان استوار است بهمراه رعايت منشور اخلاقي، در تحقق اهداف سازمان بهره برداري نماييم.
8. فرايندها را متناسب با استاندارد ISO9001:2008، وضعيت زيست محيطي را متناسب با استاندارد ISO 14001:2004 و وضعيت ايمني و بهداشت حرفه اي را متناسب با استاندارد  OHSAS 18001:2007 متعهدانه اجرا     و بطور مستمر بهبود دهيم.

مديريت سازمان خود را متعهد به ايجاد ساختارهاي مناسب و بهبود شرايط محيط كار و تأمين تمامي منابع مورد نياز سازمان دانسته و از تمامي كاركنان انتظار دارد در سايه رهنمودهاي نماينده مديريت،‌ به اجراي دقيق تمام اجزاي سيستم پرداخته و از اجراي نظرات شخصي خود قبل از تأييد و        جاري شدن در سيستم پرهيز نمايند.